EN / GR
TOWN HALL OF TAURUS-ATHENS

study:
Town Hall of Taurus, Athens

architects:
Atelier 66: Aidonopoulos G., Antonakakis G., Antonakakis D., Antonakaki S., Dessylla E., Hadjimichalis K.. Team 70: Monemvassitou A., Babalou B., Moretti E., Noukakis A.

submission:
Architecture in Greece 7/1973, p. 227 - 229